Przystępowanie do związku

Dokumenty niezbędne do podjęcia uchwał w sprawie przystąpienia do ZGWM.

Zgodnie z § 36 Statutu z wnioskiem o przystąpienie do Związku występuje Rada Gminy.

Wniosek powinien zawierać:

- uchwałę rady gminy w sprawie przystąpienia do Związku, do pobrania tutaj

- uchwałę rady gminy w sprawie przyjęcia Statutu Związku, do pobrania tutaj

Statut do pobrania

Do ważności dokumentów niezbędny jest wyciąg z protokołu sesji, na której podjęto w/w uchwały, w części dotyczącej podejmowanych uchwał i świadczący o prawomocności podjętych uchwał (w wyciągu z protokołu winien znaleźć się ustawowy skład rady oraz wynik głosowania).

Zgodnie z art. 67 ust. 1 ustawy z dn. 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym uchwała w sprawie przyjęcia statutu winna być podjęta bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady gminy.

Uchwały oraz wyciąg z protokołu winny być poświadczone „za zgodność z oryginałem”.

Ponieważ uchwały gmin muszą być jednobrzmiące wzory uchwał do pobrania na stronie w brzmieniu, w jakim winny być podjęte.

W przypadku podjęcia przez radę niezbędnych uchwał w sprawie przystąpienia do Związku Gmin Warmińsko - Mazurskich prosimy o poinformowanie biura Związku, gdyby wobec podjętych uchwał wojewoda zastosował instrument nadzoru (wskazanie niezgodności z prawem, wezwanie do ich usunięcia, zawieszenie uchwały, wydanie rozstrzygnięcia zastępczego).

Składka członkowska wynosi: 0,50 gr. od mieszkańca.

Szczegółowych informacji dot. przystępowania do Związku udzielają pracownicy biura Związku pod nr tel. 89 527 60 75