Konkursy

 

Związek Gmin Warmińsko - Mazurskich ogłasza XXII edycję konkursu:

„Czysta i piękna zagroda - estetyczna wieś 2017”, w kategorii wsi

 Karty zgłoszeń należy przesłać do 18 kwietnia 2017 r. pocztą tradycyjną.

          W imieniu Organizatorów wszystkim uczestnikom życzę powodzenia w konkursie.

Stanisław Trzaskowski

Przewodniczący Zarządu Związku Gmin Warmińsko - Mazurskich

 

Współorganizatorzy:                                       

Patronat honorowy:


                         Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego  Gustaw Marek Brzezin

 

Patronat medialny:

XXII edycja

                                                    REGULAMIN KONKURSU

„Czysta  i  Piękna  Zagroda  -  Estetyczna  Wieś 2017”

w kategorii wsi

 I. CEL KONKURSU:

Celem konkursu jest poprawa stanu ekologicznego i estetycznego wsi z terenu gmin należących do Związku Gmin Warmińsko – Mazurskich.


II. ORGANIZATORZY:

Związek Gmin Warmińsko – Mazurskich

Samorząd Województwa Warmińsko - Mazurskiego

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie

Agencja Nieruchomości Rolnych, Oddział Terenowy w Olsztynie

Warmińsko - Mazurska Izba Rolnicza

 III. ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE:

1. W konkursie mogą wziąć udział wsie z terenu Gmin - Członków Związku Gmin Warmińsko – Mazurskich.

2. Konkurs rozgrywany jest w kategorii wsi, z wyłączeniem wsi, na terenie których mieści się siedziba urzędu gminy.

Warunkiem uczestnictwa jest pisemne zgłoszenie, które należy przesłać  nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 kwietnia 2017 roku na adres:

                               

Związek Gmin Warmińsko - Mazurskich

al. M. J. Piłsudskiego 7/9, 10-950 Olsztyn

„Karty zgłoszeń” będą dostępne w urzędach gmin oraz na stronie internetowej Związku Gmin Warmińsko-Mazurskich: www.zgwm.pl.

3. Karta zgłoszeniowa udziału wsi w konkursie musi być podpisana przez Wójta Gminy/Burmistrza Miasta, Sołtysa Wsi oraz Członka Rady Sołeckiej.

4. Zgłoszenie wsi następuje za pośrednictwem Urzędu Gminy, na terenie którego znajduje się wieś.

5. Gmina może zgłosić do konkursu każdorazowo 1 wieś.

6. W konkursie nie mogą brać udziału wsie, które w ostatnich 5 edycjach zajęły I miejsce.

IV. ZASADY KONKURSU:

1.      XXII edycja konkursu trwa w terminie od marca 2017 r. do 30 września 2017 r.

2.      Zasady organizacyjne i kryteria oceny mają na celu promowanie prac przynoszących postęp w estetyce wsi.

3.      Podczas trwania konkursu Wojewódzka Komisja Konkursu przeprowadzi lustracje w terminach:

 

I - do 15 maja 2017 r.     II - do 15 września 2017 r.


Punktacja z I lustracji będzie notą początkową oceniającą stan wsi, a jej wyniki uczestnicy otrzymają podczas I lustracji. Podczas II lustracji oceniony zostanie wkład pracy mieszkańców na rzecz poprawy stanu ekologicznego i estetycznego wsi. Różnica punktów pomiędzy I a II lustracją  zadecyduje o wytypowaniu wsi – laureatów. Laureatów wyłoni Wojewódzka Komisja  Konkursu. Każdy z członków Wojewódzkiej Komisji Konkursu  będzie dysponował pulą 5 dodatkowych punktów, w celu premiowania osiągnięć nieuwzględnionych w arkuszu oceny.       

4.      Prace wykonane przez firmy zewnętrzne w ramach projektów, finansowanych ze środków pomocowych oraz innych źródeł zewnętrznych, mające na celu podwyższenie estetyki wsi nie będą oceniane.

5.      Za prawidłowy przebieg konkursu odpowiada Główny Organizator: Związek Gmin Warmińsko – Mazurskich (tel. 89 527 60 75).

 V. Przebieg konkursu

1.      Wojewódzką Komisję Konkursową składającą się z co najmniej 3 osób powołuje Główny Organizator.

2.      W skład Wojewódzkiej Komisji Konkursowej wchodzą przedstawiciele głównego organizatora oraz współorganizatorów.

 3.      O terminach lustracji gmina zostanie powiadomiona przez Głównego Organizatora.

 4.       Lustracja wsi winna odbyć się w obecności przedstawiciela gminy i rady sołeckiej.

 5.       Brak przedstawiciela gminy i rady sołeckiej nie wyklucza lustracji.

 

VI. NAGRODY

Fundatorami nagród są organizatorzy.

-         Związek Gmin Warmińsko - Mazurskich

-         Samorząd Województwa Warmińsko - Mazurskiego

-         Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie

-         Agencja Nieruchomości Rolnych, oddział terenowy w Olsztynie (nagroda dla najlepszej wsi popegeerowskiej)

-         Warmińsko - Mazurska Izba Rolnicza

Wojewódzka Komisja Konkursowa może przyznać nagrody specjalne.

 VII. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU:

Podsumowanie konkursu oraz wręczenie nagród na etapie wojewódzkim odbędzie się do 30 września 2017 r.

 Organizatorzy:

Związek Gmin Warmińsko – Mazurskich

Samorząd Województwa Warmińsko – Mazurskiego

 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie

Agencja Nieruchomości Rolnych, Oddział Terenowy w Olsztynie

Warmińsko - Mazurska Izba Rolnicza

 

 

Karta zgłoszenia

  do konkursuCzysta i Piękna Zagroda - Estetyczna Wieś 2017”

w kategorii wsi

 

Wieś ........................................................... Gmina ..........................................................

 

ADRES DO KORESPONDENCJI:

 

Wieś ........................................................................................................................

Imię i nazwisko Sołtysa Wsi lub osoby zajmującej się konkursem:

 

.......................................................................................................................................................

 

Kod pocztowy ................................ Gmina .................................................................................

 

Tel./faks Sołtysa ........................................... e-mail: .................................................................

 

Imię i nazwisko pracownika gminy do kontaktu w sprawie konkursu oraz telefon:

 

…………………………………………………………………………………………………...

Podpisy:

 

Sołtys,  Członkowie Rady Sołeckiej                                     Wójt/ Burmistrz Gminy

 

........................................................                                       ........................................................

 

........................................................  

 

........................................................

Data   ...........................