Strona główna

Konkurs fotograficzny pt.: "Krajobraz Warmii i Mazur"

Uprzejmie informuję, że Związek Gmin Warmińsko – Mazurskich ogłasza XV edycję konkursu fotograficznego pt. „Krajobraz Warmii i Mazur”. Jego celem jest rozbudzenie zainteresowań młodzieży dziedzictwem przyrodniczym Warmii i Mazur, pogłębienie znajomości walorów krajobrazowych oraz rozwijanie więzi z własnym regionem i jego pięknem .

Ubiegłoroczna edycja konkursu cieszyła się ogromnym zainteresowaniem, nadesłano ok. 100 zdjęć, na których utrwalono piękno krajobrazu Warmii i Mazur. Najlepsze zdjęcia zostały umieszczone na główce kalendarza Związku Gmin Warmińsko - Mazurskich na rok 2019 (1200 szt.).

Konkurs skierowany jest do młodzieży (III klasy gimnazjalne oraz 7 – 8 klasy szkół podstawowych). Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody ufundowane przez Związek Gmin Warmińsko - Mazurskich. Zgodnie z regulaminem karty zgłoszeń wraz ze zdjęciami należy przesłać do biura Związku do 10 maja 2019 r.

Mam nadzieję, że idea konkursu zainspiruje młodych mieszkańców gmin, motywując do licznych poszukiwań, rozwijając pasje fotograficzne i zachęcając do udziału w kolejnych edycjach.

Wszystkim uczestnikom życzymy powodzenia. 

 Regulamin i karty zgłoszeń: tel. 89 527 60 75 lub zgwm@zgwm.pl

Regulamin

XV edycji konkursu fotograficznego

pt. : „Krajobraz Warmii i Mazur”

 

Organizator konkursu: Związek Gmin Warmińsko – Mazurskich

Patronat: „Gazeta Olsztyńska”

Zasady konkursu

 1. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych oraz 7 i 8 klas szkół podstawowych, znajdujących się na terenie gmin członkowskich Związku.
 2. Do konkursu można nadsyłać zdjęcia przedstawiające:

a)      krajobraz naturalny

(z wyłączeniem zdjęć przedstawiających pojedyncze elementy przyrody wykonane w technice makro np.: kwiaty, ślimaki, ptaki).

b)      krajobraz kulturowy

 1. Na konkurs przyjmowane będą prace wykonane w technice kolorowej i czarno - białej, które nie były uprzednio nigdzie nagradzane i publikowane.
 2. Każdy uczestnik może nadesłać 3 pojedyncze zdjęcia.
 3. Uczestnicy przesyłają negatyw zdjęcia a w przypadku zdjęć wykonanych techniką cyfrową, dołączają zapis elektroniczny. W przypadku uczestnictwa w konkursie kilku uczniów z jednej szkoły prosimy o zbiorcze przesyłanie zdjęć (na 1- 2 płytach). Przy nagrywaniu na płytę prosimy o zachowanie oryginalnych rozmiarów poszczególnych zdjęć.
 4. Minimalny format zdjęć – 15 cm x 21 cm.
 5. Zdjęcie musi być wywołane na papierze fotograficznym i nie może zawierać daty nadrukowanej z „przodu” zdjęcia.
 6. Zaleca się przesyłanie zdjęć o wysokiej rozdzielczości z uwagi na ewentualną ich publikacje (2,5 – 3,5 tys. pkt, 8 – 50 megapikseli i w górę).
 7. Na odwrocie zdjęcia należy umieścić: imię i nazwisko autora, tytuł pracy z karty zgłoszeniowej, dokładną nazwę i adres szkoły, telefon do szkoły lub nauczyciela prowadzącego.

10.  Na karcie zgłoszenia należy podać następujące informacje:

-          imię i nazwisko autora

-          adres prywatny oraz numer telefonu autora

-          adres i numer telefonu szkoły autora, e-mail szkoły

-          tytuł i zwięzły opis pracy: gdzie i kiedy dane zdjęcie zostało wykonane

-          oświadczenie autora, że informacje zawarte w karcie zgłoszeniowej są prawdziwe oraz że zdjęcia zostały wykonane przez niego i posiada do nich prawa majątkowe oraz, że wcześniej nie były publikowane i nagradzane.

-          zgoda na wzięcie udziału w konkursie niepełnoletniego uczestnika podpisana przez jego rodzica /opiekuna prawnego.

-          czytelny podpis autora

-          pieczęć szkoły i czytelny podpis nauczyciela

 1. Zdjęcia należy przesłać do 10 maja 2019 r. na adres:

Związek Gmin Warmińsko – Mazurskich

al. M.J. Piłsudskiego 7 / 9, 10 – 950 Olsztyn

 1. Udział w konkursie jest bezpłatny.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie lub zaginięcie przesyłki  nadesłanej drogą pocztową.
 3. Oceny prac dokona Komisja powołana przez Organizatora. Decyzje Komisji będą ostateczne.
 4. Ocena prac i ogłoszenie wyników nastąpi do 07 czerwca 2019 r.
 5. Komisja przyzna atrakcyjne nagrody ufundowane przez Organizatora.

-          I nagroda wartości ok. 500 zł

-          II nagroda wartości ok. 300 zł

-          III nagroda wartości ok. 200 zł

-          3 wyróżnienia po ok. 100 zł

Upoważnia się Komisję do dokonania innego podziału nagród, w zależności od nadesłanych prac.

 1. Zdjęcia nagrodzone w konkursie zostaną umieszczone na stronie internetowej Związku www.zgwm.pl
 2. Wybrane najlepsze zdjęcie/zdjęcia zostaną umieszczone na główce kalendarza ściennego, jeżeli będzie taki wydawany przez Związek na rok 2020.
 3. Prace i zgłoszenia niezgodne z regulaminem, nadesłane po terminie, zniszczone w wyniku niewłaściwego opakowania nie będą brały udziału w konkursie.
 4. Brak oświadczenia autora o prawdziwości danych zawartych w karcie zgłoszeniowej oraz że zdjęcia zostały wykonane przez niego i wcześniej nie były publikowane i nagradzane w innych konkursach, a także brak zgody na wzięcie udziału w konkursie niepełnoletniego uczestnika podpisanej przez uczestnika i rodzica lub prawnego opiekuna autora, wyklucza przyjęcie prac do konkursu.
 5. Po kilku edycjach konkursu planuje się wybranie najlepszych zdjęć i wydanie albumu prezentującego walory przyrodnicze Warmii i Mazur.
 6. Zdjęcia nadesłane na konkurs nie podlegają zwrotowi.
 7. Udział w konkursie oznacza zgodę na bezpłatne wykorzystanie nadesłanych zdjęć do popularyzacji konkursu fotograficznego oraz walorów przyrodniczych Warmii i Mazur.
 8. Regulamin konkursu i karta zgłoszeniowa są również dostępna na stronie www.zgwm.pl
 9. Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych wraz z Kartą Zgłoszenia stanowią integralną część Regulaminu konkursu.  

 

Przewodniczący Zarządu Związku Gmin

Warmińsko – Mazurskich

Stanisław Trzaskowski

/podpis na oryginale/

 

 

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

1.      Administratorem Państwa danych osobowych jest Związek Gmin Warmińsko Mazurskich, al. M. J. Piłsudskiego 7/9, 10-950 Olsztyn.

2.      Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować w sprawie przetwarzania Państwa danych na adres email: zgwm@zgwm.pl lub pocztą tradycyjną na adres ZGWM, z dopiskiem IOD.

3.      Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji konkursu, kontaktu z osobą zajmującą się konkursem oraz przekazania nagród.

4.      Dane przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli na podstawie zgody. Wypełnienie karty zgłoszeniowej oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w niej podanych.

5.      Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak niezbędne do wzięcia udziału w konkursie.

6.      Dane osobowe tj. imię i nazwisko, wiek, nazwa szkoły autora zdjęcia autorów nagrodzonych i wybranych prac mogą być publikowane na stronie internetowej związku pod adresem www.zgwm.pl, na główce kalendarza ściennego (jeżeli będzie wydany na 2020 rok), w wydanym albumie prezentującym walory przyrodnicze Warmii i Mazur.

7.      Dane będą przetwarzane przez czas trwania konkursu do momentu wyłonienia zwycięzców i przekazania nagród. Po tym czasie karty zgłoszeniowe zostaną usunięte.

8.      Przysługuje Państwu prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

9.      Przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora danych osobowych dostępu do danych osobowych, ich usunięcia, sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.

10.  Przysługuje Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, jeżeli uznają Państwo, że dane nie są przetwarzane zgodnie z przepisami RODO.

 

Karta Zgłoszenia

XV edycja konkursu fotograficznego pt. „Krajobraz Warmii i Mazur”

Patronat „Gazeta Olsztyńska”

Imię i nazwisko            ……………….............................................................................

Adres zamieszkania      ………………..............................................................................

Telefon autora pracy ………………………………   Wiek uczestnika ………….

Adres szkoły i telefon szkoły    ……….............................................................................

E-mail szkoły            ……………………………………………………………………

Imię i nazwisko opiekuna ucznia (nauczyciela) ...............................................................

Numer pracy

Tytuł pracy

Tytuł i opis pracy (gdzie i kiedy zostało zrobione)

1.

 

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

 

Oświadczam, że:

1.  zgłoszone prace do konkursu są mojego autorstwa i posiadam do nich prawa majątkowe.

2.  nadesłane zdjęcia wcześniej nie były publikowane i nagradzane w innych konkursach.

3.  biorąc udział w konkursie, wyrażam zgodę na bezpłatne wykorzystanie nadesłanych zdjęć do popularyzacji konkursu fotograficznego, nadruku na kalendarzu Związku na 2020 r.

 

4.  Oświadczam, że powyższe dane są prawdziwe.

5.  Oświadczam, że zapoznałem/łam się z Regulaminem konkursu.

 

……………………………………………                          …………………………

(pieczęć szkoły i czytelny podpis nauczyciela)                   (czytelny podpis autora)

 

 

…………………………………………

(podpis rodzica – zgłoszenia bez podpisu nie będą przyjmowane do konkursu)